BRATISLAVSKÝ ZVäZ ĽADOVÉHO HOKEJA
Menu

VV BZĽH

 

 

 

 

Dozorná rada


Dozorná rada je trojčlenná. Skladá sa z predsedu a dvoch členov. Členovia DR BZĽH nemôžu byť členmi iného orgánu BZĽH. Dozorná rada okrem iného preveruje sleduje dodržiavanie Stanov BZĽH a ďalších základných smerníc, vykonáva kontrolu čerpania finančných prostriedkov a hospodárenia s majetkom BZĽH, vyjadruje sa k sťažnostiam a oznámeniam BZĽH.


 

 

V prípade Vášho záujmu si môžete stiahnúť Stanovy Bratislavského zväzu ľadového hokeja priamo z našich stránok kliknutím myši na text uvedený nižšie.Výkonný výbor BZĽH je najmenej sedemčlenný. Skladá sa z predsedu, dvoch podpredsedov a ďalších členov. Každý člen výkonného výboru, okrem predsedu, je spravidla poverený riadením jednej z odborných komisií BZĽH. Výkonný výbor okrem iného zastupuje BZĽH pri rokovaniach so štátnymi orgánmi, telovýchovnými a športovými organizáciami a ďalšími. Obsadenie výkonného výboru BZĽH :


  Ing. Vladimír Michálek predseda VV BZĽH  

  prof. Ing. Milan Kolesár, CSc. podpredseda VV BZĽH a predseda komisie IN=LINE hokeja  

  Robert Svitok predseda komisie rozhodcov  

  MUDr. Samuel Janec predseda zdravotnej komisie